Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van Indus Overname en Participatie B.V., hierna te noemen “Indus”, aan derden, alsmede voor alle overeenkomsten van opdracht en overige overeenkomsten tussen Indus en haar wederpartij, hierna te noemen “Opdrachtgever”,  tenzij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in offertes, overeenkomsten van opdracht of enig andere overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor (1)  Indus, (2) alle aan haar gelieerde rechtspersonen, (3) alle andere personen die bij Indus in dienst zijn, (4) alle personen die bij de uitvoering door Indus van enige opdracht zijn ingeschakeld en (5) alle personen voor wier handelen of nalaten Indus aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Opdrachtgever met wie wordt gecontracteerd verklaart zich ermee akkoord, dat deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgopdrachten of nieuwe door hem met Indus te sluiten overeenkomsten.

4. De verwijzing van Opdrachtgever naar eventuele aanbestedings-, inkoop- of soortgelijke algemene voorwaarden van Opdrachtgever geldt niet als betwisting van de voorwaarden van Indus en toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Indus van de hand gewezen.


Artikel 2. Offertes; totstandkoming overeenkomst en wijziging in verstrekte opdrachten

1. Alle offertes van Indus zijn geheel vrijblijvend en gedurende maximaal 30 dagen geldig. Aanvaarding dient schriftelijk te geschieden. Indien het aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Indus het recht om het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

2. Alle opdrachten  worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Indus. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Elke overeenkomst, hierna te noemen “de Opdracht” wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Meerkosten als gevolg van wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever komen behoudens andersluidende afspraak voor rekening van Opdrachtgever.

5. Daar waar een vergoeding op urenbasis is overeengekomen, zal de urenregistratie zoals deze door Indus wordt bijgehouden als bewijs gelden. Onder uren zijn tevens begrepen de reisuren.

6. Kosten van in overleg met Opdrachtgever, dan wel noodzakelijk ingeschakelde derden, zullen door Indus integraal worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen. De keuze van de door Indus in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

7. Indus behoudt zich het recht voor door haar opgegeven kosten in overeenstemming te brengen met algemene kostenontwikkelingen, dan wel met een verhoging van de kosten, die haar in het kader van de uit te voeren werkzaamheden door derden in rekening worden gebracht.

8. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Indien Indus met Opdrachtgever als beloning bij de Opdracht een succesfee is overeengekomen, dan zal deze succesfee worden berekend op basis van het overeengekomen percentage over de waarde van de beoogde overeenkomst, tenzij er schriftelijk uitdrukkelijk een fixed fee (vast bedrag) of andere wijze van berekening is overeengekomen.


Artikel 3. Informatie verstrekking door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Indus nodig heeft en behoort te kennen om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, in de door Indus gewenste vorm en binnen de gewenste en noodzakelijke termijn in haar bezit worden gesteld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens in welke vorm dan ook, en vrijwaart Indus voor alle eventuele aanspraken van derden tegenover haar die voortvloeien uit de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2. De door Opdrachtgever aan Indus ter beschikking gestelde gegevens en/of stukken dienen te bestaan uit zogenaamde werkstukken en/of kopieën, welke na het afsluiten van de opdracht dan wel het beëindigen van de relatie niet behoeven te worden geretourneerd, waarbij Indus de plicht heeft zorg te dragen voor vernietiging van deze werkstukken.

3. Indus is niet gehouden de haar verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid, noch zal zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid en compleetheid van door haar aan derden in het kader van de Opdracht samengestelde en/of verstrekte informatie.

4. Indus is gerechtigd al haar werkzaamheden op te schorten totdat Indus alle gegevens die zij naar haar oordeel redelijkerwijs in het kader van de Opdracht nodig heeft, ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

5. Tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever, indien hij tijdens of binnen drie jaar na de beëindiging van de Opdracht, tot een transactie komt met een door Indus aangedragen kandidaat, deze transactie alsmede de hoogte van de transactie melden bij Indus, teneinde Indus in staat te stellen Opdrachtgever voor bewezen diensten te factureren.


Artikel 4. Uitvoering en overmacht

1. Tussen partijen geldt dat de Opdracht (geheel of gedeeltelijk) correct is uitgevoerd, nadat na de datum van een daartoe strekkende mededeling van Indus of na (deel-) facturering, dertig dagen verstreken zijn zonder dat door Opdrachtgever tegen de uitvoering daarvan schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

2. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Indus voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, waardoor Indus gehinderd is in de nakoming van haar verplichtingen, gelden als overmacht. Ingeval van overmacht, die langer dan 30 kalenderdagen aaneengesloten heeft geduurd, hebben partijen ieder het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle tot dat moment gemaakte kosten zullen door Opdrachtgever op dat moment worden voldaan. Partijen zullen in dat geval niet gehouden zijn de door die ontbinding geleden schade aan de andere partij te vergoeden.


Artikel 5. Duur van de overeenkomst, opzegging, wijziging

1. Bij Opdrachten die gegeven zijn voor onbepaalde tijd dienen zowel Indus als Opdrachtgever een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden, tenzij de Opdracht nog geen drie maanden heeft geduurd, in welk geval de opzegtermijn één maand zal zijn.

2. Indien tussentijdse opzegging van de Opdracht plaatsvindt, is Opdrachtgever gehouden alle tot het moment van het eindigen door Indus gefactureerde en/of nog te factureren uren tegen een tarief van € 150,- (exclusief BTW) per uur, welk tarief jaarlijks wordt verhoogd met de algemene prijsindex van het CBS vanaf 1 januari 2000, te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

3. Opdrachtgever is een eventueel overeengekomen succesfee of resultaatafhankelijke provisie eveneens verschuldigd indien het beoogde resultaat weliswaar tot stand komt na het einde of beëindiging van de tussen Indus en Opdrachtgever gesloten Opdracht, doch deze beëindiging het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever waardoor Indus bij het vervullen van de Opdracht is belemmerd, of haar werkzaamheden heeft doorkruist c.q. de exclusiviteit van de Opdracht heeft aangetast.

4. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten van Indus, als omschreven in artikel 6.


Artikel 6. Opschorting, zekerheid, ontbinding, betalingen

1. Indus is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen om bevoorschotting of om voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens bestaande of uit de beoogde overeenkomst voortvloeiende toekomstige betalingsverplichtingen jegens Indus en de uitvoering of verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

2. Indus is voorts gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

3. Indus is gerechtigd tussen haar en Opdrachtgever bestaande Opdracht en/of overige overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdig of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de Indus gesloten Opdracht en/of overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, de toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of bij stilleggen of liquidatie van diens onderneming. Bij niet tijdige of niet behoorlijke voldoening is Opdrachtgever door het enkele verstrijken van de overeengekomen termijn in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling door Indus vereist is.

4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surseance of het (voorlopig) van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Indus terstond opeisbaar zijn.

5. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding van de Opdracht komen in de hiervoor gemelde gevallen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. Opschorting en/of ontbinding van de Opdracht laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Opdrachtgever verplicht alle door Indus als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever geleden en te lijden vermogensschade aan Indus te vergoeden.

7. Betaling van declaraties van Indus dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen de op de factuur voorkomende termijn, of bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.

8. Bij gebreke van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan, is Opdrachtgever aan Indus een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, te berekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de betaling plaats had moeten plaatsvinden.

9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door partijen gesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,--, die verband houden met de invordering van declaraties of andere facturen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10. Wanneer de Opdracht meerdere opdrachtgevers kent, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk jegens Indus verbonden voor de uit de Opdracht voortvloeiende (betalings)verplichtingen.


Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Indus en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, van alle vertrouwelijke informatie die haar door de andere partij ter beschikking is gesteld alsmede de door verwerking van dergelijke informatie verkregen resultaten. De verplichting geldt niet voor informatie die reeds eerder, zonder verplichting tot geheimhouding door de verkrijgende partij was verkregen, dan wel voor informatie, die zonder toedoen van de verkrijgende partij reeds publiekelijk bekend was.

2. De overdracht van informatie aan derden en openbaarmaking van opstellingen, adviezen of producties aan derden door Indus of Opdrachtgever vallen onder de over en weer bedongen geheimhoudingsverplichting. Indus heeft in het kader van haar werkzaamheden  toestemming tot openbaarmaking indien de uitvoering van de Opdracht dat wenselijk maakt. In die gevallen is Indus gehouden van deze derden op hun beurt gelijksoortige geheimhouding te bedingen.

3. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die haar door Indus ter beschikking is gesteld met betrekking tot haar werkwijze, de aard en hoogte van haar beloning, overeenkomsten, contacten, aangedragen contacten etc, alles in de ruimste zin des woords, waarbij Opdrachtgever bij overtreding zonder nadere ingebrekestelling een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete is verschuldigd aan Indus van € 20.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Indus om de gehele geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

4. Opdrachtgever heeft voor het aan derden ter beschikking stellen en openbaarmaken van opstellingen, adviezen of producties die door Indus zijn verstrekt schriftelijke toestemming van Indus nodig, indien en voorzover deze toestemming niet uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen, waarbij Opdrachtgever bij overtreding zonder nadere ingebrekestelling een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete is verschuldigd aan Indus van € 20.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Indus om de gehele geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde goederen of informatie, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Indus voor aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financieel als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in de Opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik, noch tot aanpassing van het in de opdracht vervaardigde, e.e.a. behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indus.


Artikel 9. Retentierecht

1. Indus is bevoegd de afgifte van zaken, geschriften, documenten, gegevens, elektronische gegevensdrager etc. die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indus zal zich inspannen om bij de uitvoering van de Opdracht het door partijen beoogde resultaat te bewerkstelligen, maar kan dit resultaat niet garanderen. Slechts indien Indus een bepaald resultaat in de Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd, kan van een tekortkoming van Indus sprake zijn indien het resultaat niet wordt bereikt

2. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht is Opdrachtgever verplicht Indus in de gelegenheid te stellen om de overeengekomen werkzaamheden alsnog uit te voeren en daartoe met een redelijke termijn ingebreke te stellen, alvorens verzuim aan de kant van Indus intreedt. Indus is nimmer gehouden tot enigerlei vorm van aanvullende  schadevergoeding, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriële schade.

3. Indus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Indus. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever willen beperken, gaat Indus ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze, dat alle haar gegeven Opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Indus tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben door, of verband houdende met de door Indus ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5. Te allen tijde beperkt de aansprakelijkheid van Indus zich, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Opdracht voorvloeiende verplichtingen, tot ten hoogste het totaal van de voor de Opdracht reeds gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Aansprakelijkheid voor enige verdere schade van Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Indus zal dus nimmer verplicht zijn tot betaling van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens geleden verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriële schade.

6. Vervoer of verzending van gegevens of materialen geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever


Artikel 11. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter te Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen.


Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.